Czy można udostępnić nagranie z monitoringu w Internecie?

Jednym z najczęściej stosowanych przez systemów ochrony jest monitoring wizyjny. Przez to narzędzie rejestrowany jest obraz wideo i dźwięk, w tym dane osobowe i biometryczne. Te ostatnie podlegają przepisom RODO w zakresie praw osób, których dane dotyczą, mimo że są one zapisane w specyficznej formie. W tym artykule skupiamy się na kwestiach i trudnościach związanych z udostępnianiem nagrań z kamer.

Monitoring wizyjny – co daje przedsiębiorstwu?

Obecnie istnieją dostępne rozwiązania do monitorowania inwestycji i obiektów, które pozwalają na kontrolowanie ich z dowolnego miejsca. Monitoring wizyjny umożliwia pełną kontrolę nad obiektami bez konieczności angażowania pracowników ochrony fizycznej. Za pomocą zdalnego monitoringu obiektu można zachować wysoki poziom bezpieczeństwa i zapewnić dodatkowe zabezpieczenia, takie jak zdalna weryfikacja sygnałów alarmowych. Jednak, czy można takie nagrania udostępniać innym osobom?

Monitoring obiektu – RODO

W polskim systemie prawnym obowiązują dwa zasadnicze akty prawne dotyczące monitoringu wizyjnego. Zgodnie z nimi, zapisy z kamer mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom, w szczególnych przypadkach określonych przez prawo. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Nagrania z monitoringu wizyjnego nie mogą być udostępnione osobom trzecim, takim jak dziennikarze czy osoby prywatne, bez zgody uprawnionych organów lub osób, których dane dotyczą. Należy zauważyć, że udostępnienie takiego nagrania może naruszać prawa osób, których dane zostały zarejestrowane na nagraniu, w szczególności ich prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.

Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Na przykład, gdy jest to nagranie wizerunku osoby, która dopuściła się przestępstwa lub wykroczenia. Sprawca może zostać rozpoznany i ukarany na podstawie tego nagrania. W takim przypadku organy ścigania mają prawo do udostępnienia nagrań innym organom lub instytucjom, np. prokuraturze lub sądowi, w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub cywilnego.

Udostępnianie nagrań z monitoringu w Internecie

Przed udostępnieniem nagrań z monitoringu w Internecie należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy posiadamy do tego odpowiednią podstawę prawną, a także, czy nie naruszamy w ten sposób praw osób, których dane dotyczą.

W Polsce udostępnienie nagrań z monitoringu w Internecie może być dopuszczalne jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Na przykład wtedy, gdy istnieje uzasadniona potrzeba przekazania takich nagrań osobie trzeciej. Są to organy ścigania w celu przeprowadzenia postępowania karnego czy cywilnego.

W takim przypadku należy jednak pamiętać, że udostępnienie nagrania wideo musi być poprzedzone prawidłowym uzyskaniem zgody osoby, której dane dotyczą, lub też uzyskaniem nakazu sądowego. Bez takiej zgody lub nakazu udostępnienie nagrań z monitoringu w Internecie może naruszać przepisy RODO oraz kodeksu cywilnego, a także skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-finansowymi dla administratora danych.

Podsumowanie

Podsumowując, udostępnienie nagrań z monitoringu w Internecie jest możliwe jedynie w bardzo szczególnych sytuacjach i wymaga zachowania wszelkich środków ostrożności oraz posiadania odpowiednich podstaw prawnych do takiego działania. W przeciwnym przypadku może grozić nam odpowiedzialność cywilna lub karna za naruszenie prywatności i ochrony danych osobowych. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o udostępnieniu nagrań z monitoringu w Internecie, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub swoją agencją ochrony, np. z https://bezpieczenstwo.impel.pl/

Redakcja e-metro